Tilsynsrapport

PÆDAGOGISK TILSYN I DAGTILBUD KONKLUSION HVIDOVRE KOMMUNE
1

Dagtilbuddets navn Rosenhøj
Tilsynsførende konsulent Ulla Kaasgaard
Dato tilsynsbesøg 30-04-2018

Konklusion
Rosenhøj lever fint op til lovgivning, formål og Hvidovre Kommunes driftsaftale.
Rosenhøj opleves som et dagtilbud med en rar atmosfære. Medarbejderne er tilgængelige for børnene. De fordeler sig fint, efter hvor børnene befinder sig, og de er nærværende i samværet med børnene. Medarbejderne er opmærksom på børnene, f.eks. at et barn får det rette puslespil ift. udviklingstrin. Der opleves en omsorgsfuld tilgang til de mindste børn, f.eks. at de er på skødet eller i armene, når de har behov for det.
I Rosenhøj arbejdes målrettet med læreplanstemaer og dokumentation i form af et planlagt årshjul med temaer som; Fri for mobberi, traditioner, fortælling og læseleg, dyr, kunst mm. Der er planlagt rytmik og dialogisk læsning ugentligt. I hvert hus er der et træ på væggen ved indgangen, og mål og evaluering af aktiviteter bliver løbende hængt op på træet, som dokumentation. Det er en ny metode at arbejde med læreplanstemaer for Rosenhøj. Erfaringerne kan Rosenhøj med fordel inddrage, når der medio 2018 kommer den styrkede læreplan i ny dagtilbudslov.
Rosenhøj er organiseret i 3 teams med hver to stuer/rum. De tre teams er for hhv. 0-2 år, 2-4 år og 5-6 år fordelt i to huse. Både på observationsbesøget, samt af Rosenhøjs ledelse og medarbejdere opleves organiseringen som kvalitet for børnene. Det giver mulighed for at skabe læringsmiljøer, som har en øget målrettethed på børnenes nærmeste udviklingszone. Der er samtidig opmærksomhed på at skabe naturlige rum for, at børnene er sammen på tværs af alder.
Generelt er der klare mål for de planlagte aktiviteter og rutiner i Rosenhøj, og det var tydeligt på observationsbesøget i bl.a. samling og spisning. Rosenhøj kan med fordel arbejde med, at mål og metoder bliver tydelige for alle medarbejdere, så alle er bevidste om, hvordan der skal ageres, samt bevidsthed om hvilket fælles mål der er for børnene.
Der er mange tidsrum i løbet af en uge, hvor der er plads til at børnene kan lege selv, eller selv tage initiativer. Det er samtidig i disse tidsrum, det er svært for nogle børn at være i. Det anbefales at tænke over organisering og pædagogiske mål i disse tidsrum, med fokus på netop de børn, f.eks. overvejelser om et planlagt tilbud.
Der bliver arbejdet målrettet med sprog i Rosenhøj med bl.a. dialogisk læsning og almindelig læsning. Der hvor Rosenhøj med fordel kan optimere det sproglige læringsmiljø, er i det generelle. Der foregår til dels bevidst brug af nogle af de 10 sprogstrategier, og der kan med fordel udvikles på, at alle medarbejdere bliver bevidste om at anvende sprogstrategier over hele dagen.
På observationsdagen oplevedes den anerkendende tilgang til børnene forskelligt. Det anbefales at sætte mål og rammer for barn/voksen relationen, samt at medarbejderne har opmærksomhed på at støtte hinanden i at agere med en anerkendende tilgang.
PÆDAGOGISK TILSYN I DAGTILBUD KONKLUSION HVIDOVRE KOMMUNE
2

Rosenhøj er i midt i en udviklingsproces, som tog fart med teamorganiseringen. Der eksperimenteres med at udvikle indretning, så den understøtter de pædagogiske mål. Rosenhøjs ledelse har fokus på løbende at udvikle pædagogikken og læringsmiljøet, samt tænke organisering som et middel i at skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

E-mail: 1216@boernehuset-rosenhoej.dk

Login

Lost your password?