Tilsynsrapport

PÆDAGOGISK TILSYN I DAGTILBUD KONKLUSION HVIDOVRE KOMMUNE

Konklusion på pædagogisk tilsyn
Konklusionen på det pædagogiske tilsyn i Hvidovre Kommune er udarbejdet på baggrund af:
▪ observationsbesøg, hvor den tilsynsførende pædagogiske konsulent har observeret
dagtilbuddets pædagogiske praksis
▪ data om dagtilbuddet
▪ det skriftlige materiale, som dagtilbuddet har fremsendt
▪ tilsynssamtale
Alle ”udviklingspunkter” og ”fokusområder” i konklusionen er drøftet med dagtilbuddet på
tilsynssamtalen.
Pædagogisk tilsyn i 2021-2022
Dagtilbuddets navn: Rosenhøj
Tilsynsførende pædagogisk konsulent: Ulla Kaasgaard
Dato for observationsbesøg: 29-10-2021
Dato for tilsynssamtale: 16-11-2021
Deltagere til tilsynssamtale: Jan Friis-Andersen, Leder, Helle Bidstrup, souschef, Gert Nielsen,
formand forældrebestyrelsen, Ulla Kaasgaard, pædagogisk konsulent
Antal børn indskrevet på tidspunkt for tilsyn: 56 bh børn og 35 vg børn
Antal huse/matrikler: to huse på samme matrikel
Medarbejdersammensætning: 68% pædagoger og 32% andet (pædagogiske assistenter
og pædagogmedhjælpere).
Leder på lederoverenskomst: 1
Souschef 1 SC.
Pædagog 15
Medhjælper 4
Pædagogisk assistent 3
Pædagogstuderende 1
Procenttal er uden ledelsen. Souschefen er fast tilknyttet børnehaveafdelingen, og lægger
her ca 30 timer pr. uge.
Tallet er ekskl. de personaler, der er på barsel, og inkl. ansatte i barselsvikariater og ansatte på de
socio-økonomiske midler.
I Hvidovre Kommune er målsætningen, at 60 pct. af de pædagogiske medarbejdere har en
pædagoguddannelse.
Dato for seneste tilsyn: 7. oktober 2019
Dagtilbuddets fokus siden seneste tilsyn:
At tænke alle rum som læringsrum, både fysiske rum som f.eks. stuer og gang, og situationsrum
som f.eks. samling, og når børn tager tøj på.
2
Samlet vurdering
Center for Børn og Familier vurderer, at Børnehuset Rosenhøj lever op til dagtilbudsloven.
Dagtilbuddet har særligt sine styrker inden for:

 • Omsorgsfulde voksne, som opmuntrer og giver tid til børnene
 • Gode faciliteter ude
  Dagtilbuddet har udviklingspotentiale særligt inden for:
 • Måltidet som læringsmiljø for sprog og børneinddragelse
 • Videreudvikle på uderummets læringsmiljøer, herunder de voksnes roller ift. fri leg
  Læringsmiljøer hele dagen
  Kommunen skal føre tilsyn med at der arbejdes med læringsmiljøer hele dagen, jf. dagtilbudsloven.
  Et læringsmiljø er en kombination af processer, elementerne fra den styrkede pædagogiske
  læreplan, strukturer og børneperspektivet.
  Processer (interaktioner og samspil mellem børn/voksen og børn/børn)
  Styrker:
  ▪ Glade og smilende voksne, som er opmærksomme på børnene
  ▪ Omsorgsfulde voksne, som f.eks. ses i kærlige kram også udover trøst
  ▪ Opmuntrende voksne, når børnene skal øve sig, f.eks. med at tage tøj på selv i
  vuggestuen
  Fokusområder:
  ▪ At alle voksne har en anerkendende tilgang i alle sammenhænge
  ▪ Understøtte børnenes leg med hinanden, f.eks. opmærksomhed på hvilke lege der
  leges, og hvilke børn der har mere brug for voksendeltagelse end andre
  Læreplanselementer (sammenhæng mellem pædagogisk intention og praksis)
  Styrker:
  ▪ Rosenhøj skriver i deres læreplan, at voksne skal opmuntre børnene til at være
  modige. Der foregår megen opmuntring, særligt i vuggestuen
  ▪ Fokus på fri leg i læreplanen. Der er mange legemuligheder for børnene ude og
  inde.
  Fokusområder:
  ▪ Opmærksomhed på Rosenhøjs fokus på udeliv, herunder hvordan de voksne
  understøtter med deltagelse i den frie leg, og skabelse af de læringsrum som
  beskrevet i Rosenhøjs læreplan. (i læreplanen står: …arealer ude og inde så de
  lægger op til fordybelse, udfordringer og stimulere fantasien)
  ▪ Måltidet som læringsrum, særligt vuggestuen, og dele af børnehaven. At den
  pædagogiske ramme for måltidet er kendt af alle, samt løbende drøfte den
  pædagogiske praksis i de enkelte teams/i personalegruppen.
  3
  Strukturer (rammer om det der sker i den pædagogiske praksis)
  Styrker:
  ▪ Uderummet, hvor der allerede er afgrænsede områder. F.eks. er der mulighed for at
  spise ude, og lave aktiviteter ved borde/bænke under halvtagene
  ▪ På en af vuggestuestuerne er der legetøj i børnehøjde, og madrasser på gulvet
  som inviterer til tumleleg. Der er mange rum i børnehaven, som afgrænser og
  inspirer til leg og aktivitet
  Fokusområder:
  ▪ Måltidet som læringsrum, som skal skabe læringsmuligheder for alle børn, herunder
  medbestemmelse, dialog, anerkendelse mv.
  ▪ At udvikle på legezoner indenfor i vuggestuen. På to af stuerne er der kun lidt
  legetøj i børnehøjde, og der er ikke tydelige legezoner, som der ses mere i
  børnehaveafdelingen
  Børneperspektiv (inddragelse af børnenes perspektiv)
  Styrker:
  ▪ Tiden inden spisning i vuggestuen. Det der foregår, sker i børnenes tempo. Der er
  tid til at øve sig på toilettet, hvor der er interaktion mellem barn og voksen. Der
  leges på stuen, hvor den voksne er placeret på gulvet, og er i øjenhøjde med
  børnene. Den voksne har mange gode interaktioner med børnene, hvor børnenes
  initiativer til leg gribes.
  Fokusområder:
  ▪ At de voksne øver sig i at sætte sig i børnenes sted, særligt i kommunikationen med
  børnene. At de voksne har en konstruktiv og kritisk tilgang til egen anerkendende
  tilgang, og har en løbende fælles refleksion over egen kommunikative praksis
  ▪ At de voksne bliver mere opmærksomme på at se børnenes initiativer, reagere på
  dem, samt understøtte og udvide dem.
  Kommunale fokusområder 2017-2021
  Kommunen skal føre tilsyn med kommunalt prioriterede indsatsområder. I perioden 2017-2021
  defineres disse af kommunens kvalitetsstrategi ”for Fremtiden”.
  Sprog
  Styrker:
  ▪ Der er tid til nærvær i rutinesituationer, som f.eks. toilet og garderobe i vuggestuen,
  og det skaber rum for sprogstimulering
  ▪ Måltidet bruges til dialog af nogle voksne både i børnehave og vuggestue
  Fokusområder:
  ▪ At alle voksne bliver endnu mere bevidste om at bruge sprogstrategier i rette
  sammenhænge (herunder udvikle på at bruge måltidet som dialogisk læringsrum),
  samt øge opmærksomheden på hvordan det enkelte barn bruger sprog og
  responderer på den voksne
  ▪ At sørge for at uderummet også skaber muligheder for mange dialoger mellem
  børn/børn og børn/voksne
  4
  Forældresamarbejde
  Styrker:
  ▪ Der er fælles udeområde for vuggestue og børnehave, med mulighed for at
  forældre møder alle voksne
  ▪ Rosenhøj tilrettelægger forældremøder, hvor der tales om forskellige emner i
  mindre grupper, som skaber plads til mange forskellige forældreperspektiver
  Fokusområder:
  ▪ At få forældrene inddraget endnu mere i Rosenhøjs fokus på udeliv