Tilsynsrapport

PÆDAGOGISK TILSYN I DAGTILBUD KONKLUSION HVIDOVRE KOMMUNE
1

PÆDAGOGISK TILSYN I DAGTILBUD TILSYNSRAPPORT HVIDOVRE KOMMUNE
1

Dagtilbuddets navn Rosenhøj
Tilsynsførende konsulent Ulla Kaasgaard
Dato tilsynsbesøg 07-10-2019
Dato tilsynssamtale 25-10-2019
Deltager tilsynssamtale Jan Friis-Andersen, Leder
Helle Bidstrup, souschef
Gert Nielsen, formand forældrebestyrelsen
Ulla Kaasgaard, pædagogisk konsulent
Dato kvalitetssamtale 26-11-2019

Konklusion (offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside)
Rosenhøj lever fint op til lovgivning, formål og Hvidovre Kommunes driftsaftale.
Rosenhøj har ændret i sin organisering siden sidste tilsyn. De er nu opdelt i to teams, med henholdsvis vuggestue i det ene hus og børnehave i det andet. Rosenhøj har fokus på at skabe helhed i hele institutionen, og målet er, at de to teams både føler sig som ét team og som ét hus. Vuggestuen er i gang med at få organiseret hverdagen efter den pædagogik, som Rosenhøj gerne vil praktisere, bl.a. med opdeling af børnene i mindre grupper i løbet af dagen. Børnehaven har en mere tydelig organisering, hvor børn og voksne er fordelt i rum og aktiviteter.
Rosenhøj har hele tiden opmærksomhed på at justere på deres pædagogik. De har bl.a. afprøvet forskellige måder og tidspunkter at holde samling på i børnehaven. Det gøres forskelligt på stuerne, da det tilpasses børnegruppens behov. Rosenhøj kan med fordel indtænke en endnu højere grad af inddragelse af børnene i hverdagen, bl.a. at vuggestuebørnene i højere grad er med til de praktiske opgaver i forbindelse med måltiderne.
Rosenhøj er i gang med at udvikle på, hvordan de skaber gode læringsmiljøer i alle rum, og på alle tider i løbet af dagen. I den forbindelse er der tænkt indretning af rummene, legetøj og legezoner. Rosenhøj vil i den kommende tid sætte spot på indretningen på vuggestuestuerne, og bl.a. indtænke indretningen som retningsgivende for pædagogikken.
Rosenhøj har positive erfaringer med at anvende dialogisk læsning, både i grupper og i hverdagen. Personalet anvender sprogstrategier, som f.eks. rim og remser og benævnelse. Rosenhøj kan med fordel udvikle på organiseringen i hverdagen og få skabt endnu flere nærværssituationer, hvor samtale mellem børn og voksne, og børn og børn, kan udfolde sig optimalt, hvilket vil styrke børnenes sproglige udvikling.
De voksne i Rosenhøj er omsorgsfulde og smilende i samværet med børnene. Når de voksne har en tydelig rollefordeling, og har fuld opmærksomhed på børnene, får børnene mulighed for at udtrykke sig, og de voksne kan lytte interesseret. Rosenhøj har fokus på organiseringen og herunder voksenroller og børneperspektivet, så der skabes flest mulige af de situationer for alle børn, hvor de oplever sig set og hørt.
Rosenhøj arbejder med den ny styrkede læreplan, og skal have redigeret deres nuværende materiale

E-mail: 1216@boernehuset-rosenhoej.dk

Login

Lost your password?