Læreplan

Vores læreplan:

Læreplan 2021

Vores mål med læreplanen:

Vores mål for vores kommende læreplan er at alle ansatte kan sætte ord på hvorfor de gør som de gør. Vi ønsker at vi alle i huset skal være nysgerrige og have interesse i hinandens arbejde. Vi ved at det kræver mod af den enkelte at komme og kommentere på en kollega, men vi arbejder på, at vi alle bliver mere modige og tænker det at nogle kommer og stiller spørgsmål, er en hjælp og ikke kritik. Vi vil meget gerne arbejde ud fra vores værdier, og vil meget gerne undgå, at alt bliver styret af regler. Selvfølgelig er der regler og love, som skal overholdes, men når det kommer til hvorfor vi gør som vi gør, så er det meget bedre at møde personale, som selv har taget stilling og ved hvorfor de gør som de gør. Dette kan give nogle gode faglige diskussioner, og kan hjælpe os alle sammen, da vi kan berige hinanden med nye perspektiver. Vi læser den nye styrket læreplan i dette lys og tænker at refleksionen og evalueringen af vores praksis er det, der gør at vi løbende kan forbedre denne. Vi vil i 2020 have seks personer på uddannelse til faglige fyrtårne, og vi har allerede nu, startet på at gennemgå den nye styrkede læreplan og selvevaluering af denne på vores p-møder.

Men her lidt om os:

Vi har valgt at arbejde med læreplanen, så vi har en del der har fokus på hverdagen, og den struktur, som vi arbejder efter. Vores hverdag er de dage hvor vi er hjemme i børnehuset, eller på små ture rundt i vores lokalområde. Når vi har beskrevet den læring der er i hverdagen, vil vi beskrive nogle af de store aktiviteter, som vi har i vores årshjul, og som vi gentager år efter år, med små justeringer, så de til en hver tid er aktuelle.

Vi har i indgangen til begge huse malet et læreplans træ, hvor der på træet er seks stammer, en stamme for hvert læreplans tema. Vi sætter så blade på med de aktiviteter som er i fokus i den kommende periode, og vores mål er at vi kommer godt og grundigt rundt om alle læreplantemaerne.

Hver dag sker der læring i børnehuset fra det øjeblik at børnene møder ind og til at de går hjem igen. Vi har i 2020 været udfordret af Covid-19.

Covid-19 har udfordret vores kultur, da vi ikke har kunne være sammen som vi plejer, og vi har skulle justere, og tilpasse, så vi har kunne komme så tæt på en normal hverdag, med de rutiner der ligger i denne, men samtidig sikre at vi lever op til de hygiejniske retningslinjer, der er meget styrende for vores hverdag.

I hverdagsrutinerne har det betydet at forældre ikke har kunne komme ind i institutionen og deltage, og vores daglige kommunikation er blevet meget begrænset, da vi jo skal holde afstand, og ikke må mødes.

Dette har betydet at vi er blevet bedre til skriftlig kommunikation, der sker over Tabulet/ Aula pr 1.1.2021. Vi har også haft flere snakke over telefon, og får at sikre børnenes trivsel, så har vi valgt at holde nogle møder, hvor vi har sikret at retningslinjer med sprit, afstand, er overholdt.

Vi har fokus på at skabe en hverdag, hvor vi arbejder på at lave de bedst mulige rammer og betingelser for at børnene kan være tilstede, og lære at blive et helt menneske. I dette ligger der et dannelse og børneperspektiv, som vi her vil prøve at beskrive.

Børnesyn. Børn skal føle sig set og hørt. de skal føle sig annerkendte. Vi skal stille krav til dem, og hjælpe dem så de får en oplevelse af at de kan selv, målet er at de vil selv. De skal have tro på egne evner, og de skal opmuntres til at være modige, og udfordre egne grænser. Et eksempel på dette er mad mod. Nej hvor er du sej, du prøvede at smage.

Vi skal skabe sammenhæng i børns liv, og de skal opleve at være centrum i deres egen fortælling. Vi skal få barnets sfære til at hænge sammen, og de skal opleve at vi og deres familie kender hinanden, og respekterer hinanden. Vi skal have øje for hinanden, og vi ligger vægt på hver dag at se barn og forældre, og møde dem med et god morgen, og efter endt dag, et tak for i dag.

Nogle børn er desværre i perioder børn i udsatte positioner. Her skal vi sammen med jer forældre være åbne, og skabe rum for at vi kan tale om det der er svært. Vi bliver alle ramt af sygdom, og det der værre. Vi kan også være udfordret i parforholdet, eller på arbejde. Børn er super kloge, og de er gode til at mærke stemninger og følelser. Det bedste vi kan gøre for dem er at være ærlige og forklare overordnet hvorfor vi som forældre er triste, så børnene ikke går og tror at de har skyld eller andel i en trist stemning. En afstemning med os i børnehuset gør at vi kan hjælpe og støtte, og ved at involvere hinanden, så kan vi sammen bedre kortlægge hvordan barnet takler situationen.

Forældresamarbejde er meget vigtigt for os, for skal vi lykkes i vores arbejde, så skal vi arbejde sammen med jer. Vi vil gøre alt hvad vi kan for at komme til jer, hvis vi har bekymringer, så I er de første der ved besked. Det er jer, der sidder med nøglen til mulige årsager, og når vi har arbejdet sammen, og har fundet løsninger på tingene, så har vi opnået noget meget stort både som forældre og medarbejdere.

Vi arbejder med at skabe pædagogiske læringsmiljøer, og vores tanker i 2020 var at vi skulle i gang med at være en institution med fokus på natur, udeliv og science. Vi ville indrette vores rum inden for så vi gik fra en stue struktur til en aktivitets struktur. Dette lykkes kun delvis da vi jo har haft Covid som gjorde at vi ikke kunne blande os.

Vi håber at vi fra den 1.5.2021 kan komme i gang med at skabe børnefællesskaber, hvor vi kan være sammen på tværs af stuer, huse, så vi kan have fokus på fordybelse på læring og leg, hvor vi i få timer arbejder intensivt med f.eks. natur, udeliv og science, og efterfølgende i spisesituationen kan bearbejde oplevelserne, og måske om eftermiddagen kan lave tegninger at de dyr vi har set.

Ud over de ting som vi gør hver dag, og hver uge så arbejder vi også med et overordnet årshjul. Her har vi overordnet udvalgt 10 temaer, som vi vil have særlig fokus på og formidle.  i 2020 gik det jo som beskrevet ikke som vi havde planlagt, men som vi har beskrevet tidligere, så har vi tilpasset os den nye virkelighed, og har prøvet at få det bedste ud af det. I det følgende vil I derfor kunne læse om vores intentioner, men den er desværre ikke ført ud i livet en til en.

Vi vil i vores planlægning hele tiden være en måned foran, så vi f.eks. i december holder møde i læreplan/ aktivitetsudvalget om hvad vi skal have fokus på i januar.  Når vi når januar vil vi i starten af måneden planlægge februar, og i slutningen af måneden vil vi evaluere, hvordan vores aktiviteter gik. I slutningen af måneden vil der komme et nyhedsbrev hvor vi fortæller om den kommende periodes aktiviteter, og vi vil lægge vægt på at inddrage familien, så de er involveret og kan bidrage til barnets virkelyst og læring. Udover et nyhedsbrev vil vi også lave minimum fire eftermiddage i løbet af året, hvor vi åbner institutionen, så alle forældre og søskende er velkomne. Her vil vi lave udstillinger af børnenes kunst, Vise vores blomster og planter frem, Vi laver en sensommerfest hvor vi har knæk cancer som tema, og her laver vi cirkus, hvor alle børn deltager, og optræder for forældre og bedsteforældre og til jul laver vi Lucia optog og danser om juletræet. Vi vil i vores samlinger involvere alle børnene ved at snakke med dem om hvad vi tænker vi skal og her få deres opfattelse af vores ideer. Efter aktiviteten holder vi børnemøder/ samling hvor vi taler om hvad der var sjovt, og hvad der var mindre sjovt. Det er vigtigt at vi får børnenes oplevelser og perspektiv på vores aktiviteter, da en ting er hvad der er planlagt en anden ting hvad der kommer ud af det.  Og hvem ved, måske er det børnene har oplevet meget mere vigtigt, end det vi havde planlagt. Det er netop dette, vi ønsker at få øje på når vi holder vores evalueringsmøder. På disse møder har vi delt det op så der er en praksis del så vi lærer af de fejl og mangler der var og ikke laver de samme fejltagelser igen, men det vigtige er at være nysgerrige på hvad børnene var optaget af og ønskede viden om. Her lidt om hvad vi har lavet i år:

 • I januar har vi valgt af det overordnede tema er fri for mobberi. Vores mål er at alle børn skal være trygge og føle sig set og hørt. Vi tænker at dette er det bedste afsæt for at være åben for at lære. Vi er tilmeldt projektet fri for mobberi og har gennem Mary fonden bøger som vi gennemgår, der sætter fokus på at være en god ven. Vi har malet hænder, der skal symbolisere venskab, og i team to har de lavet et venskabstræ med håndaftryk som blade.  Vi vil i denne periode lave BMV, børnemiljø vurdering, hvor målet er at børnene selv udtrykker om de trives og har gode venner. I kan læse mere om projektet fri for mobberi på vores plakater i huset, og I er altid velkommen til at komme og spørge.
 • I februar har vi fokus på fastelavn. Hvorfor holder vi fastelavn? Hvad betyder det at slå katten af tønden? Helt overordnet så arbejder vi med kultur og traditioner, og alle bidrager til at vi sammen planlægger en aktivitet med de forventninger og glæder det giver.  Før aktiviteten er vi på tur og samle grene til fastelavnsris. Vi har en indkøbstur hvor vi køber tønder, med mere, og vi har maledag hvor vi gør klar til selve aktiviteten. Der bliver malet tønder, lavet tegninger, og pynt til stuen. Vi bager fastelavnsboller og vi taler i samlinger om hvad børnene tror der skal ske og hvad de glæder sig til. Højdepunktet er, når vi gennemfører aktiviteten og her følger en masse læring om f.eks. hvordan reagere jeg når der sker en stor aktivitet? Vil jeg og kan jeg deltage.? Er der nogle der skal have lidt hjælp, og er det ok bare at se de andre slå katten af tønden? Vi prøver at forventningsafstemme da der jo kun er en kattekonge og dronning og der er derfor nogle der kan blive kede af at de ikke var dem, der var heldige at slå bunden ud af tønden. Vi holder børnemøde hvor hvert enkelt barn viser hvad det er klædt ud som.
 • Vi har i marts måned tilmeldt os børnenes kunstudstilling på Hovedbiblioteket. Årets tema er dyr, vi har i personalegruppen aftalt på et aktivitetsmøde, at vi vil lave et fælles projekt i begge huse. Temaet vil blive Havets dyr. Alle 6 stuer vil deltage og forsøge at producere 2 akvarier hver altså 12 i alt, som bidrag til udstillingen. derudover vil vi pynte begge vores huse i gangen og evt. vindueskarme gennem hele Marts måned, for at synliggøre og inddrage forældrene. Vi vil besøge relevante steder eks. Hvidovre strand for at samle materialer til vores akvarier. Udstillingen vil være tilgængelig for besøgende.

Medinddragelse: Børnene skal være med til at vælge og bestemme hvilke havdyr vi skal fordybe os i, samt hvilke materialer der skal bruges til produktet. Vi vil give dem mulighed for at besøge udstillingen sammen med deres kammerater og de voksne, hvilket også kan være med til at inddrage forældrene, så de også får lyst til at se udstillingen sammen med deres børn.

 • April og Maj: Forårsaktiviteter, blomsterdag, Det er denne tid hvor vi begynder at så og plante. Vi har store planer om at vi skal i gang med at få lavet jord ud af alle vores madrester. Her skal børnene være med i processen så vi ender med fra jord til bord og omvendt. Dvs. tage ud af bordet og samle resterne sammen så de kommer i kompostkassen. Fra kompostkassen tager vi så den komposterede jord, når foråret kommer og planter i det. Vi vil i denne periode have fokus på madspild, og miljø, Denne måned er også der hvor vi siger farvel til de ældste børn som skal på SFO, samt goddag til nye børn, som skal fra team 1 til team 2. Det er også denne tid på året hvor vi vil tilbyde forældrene på en kop kaffe den sidste fredag i måneden. Fra klokken 14.30 til 16.00. så hvis man har tid kan man slå sig ned på legepladsen og sludre lidt med andre forældre, og se sit barn i samspil med de andre børn, og måske opdage nye muligheder for legeaftaler.
 • Juni: Lille Sank Hans og lille grundlovsdag. Sank Hans er igen en god gammel tradition som bliver fejret. Vi taler her en del om dagenes længde. Vi kommer ind over de forskellige årstider, og hvilke traditioner der er forbundet med vinter forår, sommer og efterår. Til at slutte det hele af, holder vi fest, hvor vi forinden sammen har lavet en heks, et bål og sammen brænder vi heksen af.
 • Vi har en lang tradition for at fejre lille grundlovsdag. Her er der fokus på børnekonventionen og børns rettigheder. Vi fejrer dagen sammen med de andre selvejende institutioner, på plænen foran rådhuset, hvor vi får borgmesteren til at holde en tale. Vi har også en klovn der kommer og underholder så vi kan undres og få brugt vores lattermuskler og så synger vi, leger og hygger os. Vi vil udvide vores lille grundlovsdag til også at besøge Amalieborg, og Christiansborg, samt rundvisning på rådhuset i Hvidovre, hvad vi har haft succes med tidligere.
 • Juli. Bondegårdstur. I denne måned har vi fokus på de forskellige dyr, som der er hos en landmand. Vi taler om hvilke dyr vi har i Danmark og vi taler om hvad man kan lave af mad ud af de enkelte dyr og om hvad vi ellers får fra dyrene. Æg, mælk, fjer til dyner, skind til tasker og bælter, med mere. Vores Ipad er her rigtig god til at visualisere og samles om ,så alle har set de forskellige dyr

Vi har valgt at dele os så der er en bondegårdstur for vuggestue og en for børnehavebørnene. grunden til dette er at den Bondegård vi besøger med de ældste er større og giver flere udfordringer, som de yngste ikke kan kapere før de er fyldt ca. 3 år. Dette er en vurdering og beslutning vi har taget i personalegruppen.

 • August: måned har vi fokus på evenyr og fortælling. Vi vil give børnene mulighed for at fordybe sig sammen med de voksne, i et eller flere eventyr, gennem teater/drama tilpasset aldersgruppen..temaet vil være gennemgående hele måneden. Børnene og de voksen vil i tæt samspil,bruge deres fantasi-kreativitet-kropssprog-indlevelse og følelse af fællesskab og glæde.

Medinddragelse: Børnene skal være med til at udvælge et eller flere eventyr vi skal fordybe os i, samt deltage i at producere evt. kulisser/kostumer m.m.i det omfang det er muligt. Vi kunne afslutningsvis invitere forældrene til en lille forestilling.

 • September: Mini OL.

I denne måned vil vi have fokus på vores læreplanstema: krop sanser og bevægelse. Vi vil arrangere et mini ol for alle børn, på tværs af stuerne. Vi vil dele børnene op i forskellige hold og forsøge at lave en hel uge med krop og bevægelse, leg og læring, sjov og glæde.

Vi vil bruge vores uderum,og måske også nærområdet, alt efter hvilke aktiviteter der kommer i spil. Vi afslutter med medaljeoverrækkelse, og evt. saft og boller eller lign. Nøgleordene er Fællesskab, relationer og ikke mindst krop og bevægelse.

Gungehus skolen er vores lokale skole, og det er her, at de fleste af vores kommende skolebørn starter. Vores ture til skolen gennem forårsmånederne kommer herved til at tjene et formål mere end at vi får rørt os, og trænet kroppen. Vi bliver nemlig også fortrolige med den store skole med den store skolegård, og de mange store børn.

 • Oktober: Vi plejer at have en tradition for at vi bage kager og holder åbent hus, og så sælger kagerne til forældre, så vi kan støtte børns vilkår. I år har vi lavet om, så vi holder fest hvor vi samler ind til knæk cancer. Børnene optræder med en cirkusforestilling, og så bliver der solgt ting, som børnene har produceret sammen med de voksne I Institutionen. Ligeledes har vi været rundt i nærmiljøet, og skaffet en masse sponsorgaver , til et lotteri, som alle familierne kan købe lodder til. Det har været en god lang proces inden vi kommer til selve dagen, og alle børn har bidraget i det omfang de har haft lyst og vi er kommet igennem alle læreplanstræets seks temaer. Der er løver og krokodiller der hopper igennem brændende ringe (krop og besvægelse) Alle linedanserne venter pænt på tur og tager hensyn til hinanden inden de træder ud og balancerer over linjen, og viser at de kan holde balancen. Osv.osv.
 • November: Mad fra andre lande, og opstart af juleløjer.
 • December: Jul

E-mail: 1216@boernehuset-rosenhoej.dk

Login

Lost your password?